DOBRY SEN - program walki z bezdechem niemowląt
Artykuły prasowe
 

DOBRY SEN - program walki z bezdechem niemowląt
List pierwszy
List drugi

DOBRY SEN - PROGRAM WALKI Z BEZDECHEM NIEMOWLĄT

W krajach wysoko rozwiniętych SIDS jest jedną z ważniejszych przyczyn zgonów. Wynika to z faktu, że w krajach tych wyeliminowano lub znacznie ograniczono zgony z innych przyczyn (takich jak infekcje czy wcześniactwo) Ponadto statystki są tam prowadzone rzetelnie a kryteria rozpoznawania zespołu SIDS (czyli wykluczenie choroby u zmarłego dziecka) ściśle przestrzegane. W Europie zachodniej współczynnik zgonów klasyfikowanych jako SIDS wynosi 2 - 3 na 1000 żywo urodzonych noworodków. W Polsce nie ma rzetelnych statystyk dotyczących SIDS. Współczynnik zgonów domowych wynosi 6-7 na 1000, ale dokładnie nie wiadomo ile z nich dotyczy niemowląt zdrowych, a więc spełnia kryteria rozpoznawania SIDS. Pierwsze wieloośrodkowe dane dotyczące występowania SIDS w Polsce przedstawiono na III Międzynarodowej Konferencji SIDS w Stavanger (Norwegia) . W latach 1992 -1993 w 9 ośrodkach uczestniczących w badaniu zarejestrowano łącznie 165 przypadków SIDS. Zagadnienia dotyczące definicji, epidemiologii i histopatologii SIDS omówiono na II Konferencji Ogólnopolskiej Grupy Roboczej SIDS, która odbyła się w Białymstoku w 1995 r. z udziałem przedstawicieli ESPID (European Society for the Study and Prevention of Infant Death). Kolejne badania epidemiologiczne zaprezentowano na kongresie SIDS w Kosicach w 1996r. Z badań prof. Z. Brzezińskiego z lat 1990-1994 wynika, że 1.8% wszystkich zgonów niemowląt w tym okresie było rozpoznanych jako SIDS (średnio 141 przypadków rocznie) W Białymstoku w 1995 r. wskaźnik zgonów z powodu SIDS wynosił 0.69/1000 żywych urodzeń.

Praca Grygalewicz i wsp. określiła współczynnik występowania SIDS jako nie przekraczający 0,4/1000 żywo narodzonych niemowląt (ok. 160 przypadków rocznie w Polsce). Te badania przeprowadzono w latach 1986-95 w oparciu o specjalną ankietę wypełnianą przez lekarzy w momencie stwierdzenia zgonu niemowlęcia do 1 roku życia .

a.Kaczmarski M,.Wasilewska J, Mirynowski T, Pellar J, Grygalewicz J, Krauze M, Czerwionka-Szaflarska M. The role of Polish Working Group in the Studies of SIDS. Third SIDS International Conference, Stavanger, Norway, 1994; abst:141.
b.Kaczmarski M, Wasilewska J, Mirynowski T, Białokoz I. SIDS in Poland in the years 1990-1995. International Congress on SIDS. 1996; abst:10.
c.Mirynowski T, Wasilewska J, Kaczmarski M, Białokoz I. Infant death according to age and cause in Białystok district in 1995. International Congress on SIDS. 1996; abst: 28.
d.Grygalewicz J, Starzyńska K. Sudden unexpected deaths i infancy (SUDI) and the sudden infant death syndrome (SIDS) in the Warsaw province. The major risk factors of SIDS in cases of SUDI. Ped Pol 1997;72(9):793-800.

"Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowląt" jest pierwszą w Polsce tak szeroko zakrojoną kampanią edukacyjną poświęconą profilaktyce SIDS, prowadzoną pod patronatem Bebiko. Ma ona na celu zapobieganie "śmierci łóżeczkowej" poprzez propagowanie wiedzy na temat właściwej pielęgnacji niemowląt, zgodnej z aktualną wiedzą medyczną. Program ten jest zgodny z zaleceniami Krajowego Konsultanta w dziedzinie Neonatologii, który wraz z zespołem naukowców przygotował szczegółowe rekomendacje dotyczące zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt. Rekomendacje te zostały rozesłane do oddziałów noworodkowych wszystkich polskich szpitali. Akcja uzyskała poparcie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Prowadzone w wielu krajach podobne kampanie przyniosły radykalną redukcję wskaźnika występowania zjawiska (nawet do 50%).

To, co rodzicom radzą lekarze, położne, krewni, przyjaciele, i to co sami mogą wyczytać w poradnikach dla matek i magazynach dla rodziców, nie zawsze łączy się w spójną całość. Również ich własny, bazujący na głębokiej miłości, instynkt nie zawsze jest dobrym doradcą. Ten chaos informacyjny pogłębia jedynie uczucie zagrożenia. Lęk budzą zwłaszcza zjawiska nieprzewidywalne, naukowo niewyjaśnione, gdyż przed nimi najtrudniej się ustrzec.

Oprócz edukacji społeczeństwa na temat SIDS, zainteresowano się też oddziałami noworodkowymi. To tam przebywają niemowlęta o niskiej masie ciała lub wcześniaki z niewykształconym jeszcze mechanizmem oddychania, które są zagrożone wystąpieniem bezdechu. W ramach akcji "Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowląt" postanowiono przekazać 100 oddziałom noworodkowym w polskich szpitalach monitory bezdechu Babysense®II izraelskiego producenta firmy Hisense. Monitory bezdechu są specjalnymi materacykami łóżeczkowymi z czujnikami dającymi możliwość monitorowania oddechu. Gdy niemowlę przestaje oddychać na dłużej niż 20 sekund lub jeśli częstotliwość jego oddechu spadnie poniżej 10 oddechów na minutę, urządzenie wydaje głośny sygnał alarmowy. Dzięki tym monitorom w chwili zagrożenia personel medyczny szpitala może podjąć natychmiastowe działania zaradcze.

Regionalny dystrybutor ww. monitorów firma "BG" BHU, włączając się w akcję "Dobry sen" uruchomiła na terenie Dolnego Śląska wypożyczalnię domowych monitorów bezdechu, po to, aby rodzice mogli czuć się bezpiecznie przede wszystkim w domu.

Skuteczna walka z zespołem SIDS, na który w Polsce co roku umiera około 160 dzieci, wymaga zjednoczenia wielu środowisk. Aby akcja odniosła zamierzony skutek potrzebne jest zaangażowanie całego środowiska medycznego, z którym kontaktuje się młoda matka: lekarzy, pielęgniarek i położnych. Dlatego zintegrowano wokół programu wszystkich tych, którym leży na sercu zdrowie i bezpieczeństwo niemowląt. Oprócz personelu medycznego pierwszego kontaktu, którego zalecenia mają ogromny wpływ na wzorce pielęgnacyjne stosowane przez młode matki, pozyskano dla sprawy autorytety medyczne, które swoim doświadczeniem wspierają akcję propagowania rekomendowanych przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Neonatologii, zasad pielęgnacji niemowląt. Akcję wspierają także inne osoby publicznie znane i poważane, które pomogą uwrażliwić opinię publiczną na istnienie zjawiska SIDS.

Akcję "Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowląt" wspierają:


Polskie Towarzystwo
Pediatryczne

 


Polskie Towarzystwo
Neonatologiczne

Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii
Dr n.med. Małgorzata Czyżewska

Klinika Neonatologii AM
ul.Dyrekcyjna 5/7 50-528 Wrocław tel/fax (071) 367-36-26

Wrocław, lipiec 2002

Szanowni Państwo,

Zainicjowna w tym roku w Polsce akcja "Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowląt", jest szeroko zakrojoną inicjatywą środowiska medycznego, która ma przyczynić się do zapobieżenia nagłej śmierci niemowląt.

Nagła śmierć niemowląt (Sudden Infant Death Syndrom - SIDS) stanowi jedną z istotniejszych przyczyn umieralności niemowląt, jej częstość oceniana jest w świecie na 1,0/1000, w Polsce na 0,4/1000.

W ramach akcji "Dobry sen" przewidziane są różnorakie działania jak: szkolenia personelu medycznego, edukacja rodziców, wyposażanie oddziałów neonatologicznych w monitory bezdechu, czy organizacja wypożyczalni tychże monitorów. W aspekcie tej działalności na uznanie zasługuje zaangażowanie niektórych firm, które postanowiły wesprzeć środowisko medyczne, przekazujące wielu oddziałom monitory bezdechu (firma Nutricia) oraz organizując wypożyczalnie monitorów i podejmując się obsługi szkoleń personelu medycznego (firma "BG" BHU, Wrocław).

Ponieważ wszelkie działania zmierzające do obniżenia współczynnika umieralności niemowląt w Polsce mają szczególnie istotną rangę społeczną, apeluję o udzielenie wszelkiej pomocy w zakresie działań organizatorskich i promujących akcję "Dobry sen" przedstawicielom firmy "BG" BHU.

Z poważaniem

Szanowni Państwo,

Cieszę się, że mogę oddać w Państwa ręce zbiór rekomendacji dotyczących zapobiegania nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt, zwanej także bezdechem niemowląt.

Jest to jedna z głównych przyczyn śmierci dzieci w pierwszym roku życia. Zgon niemowlęcia bez jasno zdiagnozowanej przyczyny, to zjawisko budzące frustrację naszego środowiska i młodych rodziców. Nie jesteśmy jednak zupełnie bezbronni wobec tego problemu. Na wiele czynników, zwiększających ryzyko wystąpienia zespołu nagłej śmierci niemowląt nie mamy wprawdzie wpływu, ale właściwa pielęgnacja niemowlęcia może znacznie to ryzyko zminimalizować.

W wielu krajach wdrożone zostały specjalne programy edukacyjne, które przyniosły zdecydowaną redukcję wskaźnika śmiertelności wywołanej przez zespół nagłej śmierci niemowląt.

W Polsce do tej pory nie były prowadzone żadne skoordynowane działania w tym zakresie. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że mogę oddać w Państwa ręce dokument, przygotowany przez zespół specjalistów. Jest on pierwszą tego rodzaju tak szeroko zakrojoną inicjatywą środowiska medycznego w Polsce. Zawarte w dokumencie zalecenia stanowią merytoryczną bazę działań edukacyjnych, które powinniśmy podjąć w tym zakresie.

Cieszę się także, że mogę poinformować Państwa o inicjatywie, podjętej przez producenta Bebiko, który postanowił włączyć się w działania zapobiegające nagłej śmierci niemowląt. W tym celu zorganizował on skierowaną do rodziców ogólnopolską kampanię edukacyjną "Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowląt". W celu propagowania zaleceń zgodnych z załącznikiem do tego listu, Bebiko postanowiło udostępnić swoje kanały komunikowania z młodymi matkami.

W ramach akcji "Dobry sen - Program walki z bezdechem niemowląt" Bebiko przekaże także oddziałom neonatologicznym 100 monitorów bezdechu, które pomogą uchronić niemowlęta przed zagrożeniem ze strony bezdechu spowodowanymi różnymi przyczynami. Takie monitory pracują już w kilku szpitalach w Polsce: lekarze oddziałów noworodkowych wypowiadają się o nich pozytywnie. Cieszę się, że inne szpitale także zostaną wyposażone w urządzenia monitorujące.

Mam nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu w propagowanie zasad właściwej pielęgnacji niemowląt oraz pomocy Bebiko, patrona akcji "Dobry sen - Program Walki z Bezdechem Niemowląt", uda się zwiększyć bezpieczeństwo niemowląt w Polsce.

Prof. Ewa Helwich
Krajowy Konsultant w dziedzinie Neonatologii

BG BHU 50-516 Wrocław ul.Tarnogajska 5/9, tel. (+48)71/336-05-22, kom. 0602-37-27-29, e-mail: biuro@medycznydladzieci.pl , www.MedycznyDlaDzieci.pl
 
BabyAir - inhalator dla dzieci

Najefektywniejszy system inhalacji bez maseczki, w czasie snu, w zabawie...

dowiedz się więcej »